پرینت

مشتریان ما

تیم فنی توسعه ارتباطات مینیاتل در راه اندازی و پیاده سازی پروژه های بزرگی ،مشارکت داشته است. برخی از مشتریان ما: