محدود کردن مدت زمان مکالمه در استریسک و freePBX

channel hangup in asterisk

()Dial برنامه اصلی برای شروع یک تماس در استریسک است که با استفاده از پارامترهای مختلف آن می‌توانیم امکانات بسیاری به سیستم تلفنی خود بدهیم. پارامتر L به همراه مقادیر مورد نیازش در این برنامه برای محدود کردن مدت زمان مکالمه در استریسک استفاده می‌شود: Dial(Tech/Resource,timeout,L(x[:y[:z]])) مقدار لازم برای این پارامتر مقدار x است که […]