افزایش ظرفیت سرویس های Voice Over IP – بهره گیری از Kamailio و RTPproxy

تنظیم و راه اندازی یک یا چندین Media Server  مانند Asterisk  ، FreeSwitch یا SEMS کار پیچیده ای نیست . ولی وقتی تماس های ما بیشتر و بیشتر می شود یک سرور کافی نیست . بخصوص در پیاده سازی های ظرفیت بالای سیستم تلفنی از جمله کریر ها استفاده از یک سرور اگرچه چندین نمونه […]

Converting video files to play in asterisk using ffasterisk and ffmpeg

Working on app_mp4 and app_rtsp to play video files and  streams directly on asteirsk I got very familiar with filetypes and ffmpeg . But spending another two days to find out how can I convert video files to play in asterisk and this is the result .  – Audio should decode form a video file […]