قابلیت منشی – مدیر در سیستم تلفنی استریسک

استریسک

جلوگیری از امکان ارتباط تلفنی مستقیم تمامی افراد چه از داخل سازمان چه خارج از آن با مدیر یکی از ویژگی های پر طرفدار سیستم های تلفنی است که در اکثر پروژه ها مورد در خواست مشتری خواهد بود . در این سناریو تمامی تماس ها به مدیر بجز لیست قابل تعریف  ابتدا به منشی […]